ਸੰਪਰਕ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

ਫੋਨ

(800) 788-1888
(801) 773-1801

ਈਮੇਲ

ਬਦਾਲੀਜੈਲਟਰੀਆ_ਬਾਲੀਜਿਜਲ.ਕਾੱਮ

ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ